Gizlilik Politikası

GİRİŞ
İşbu Aydınlatma Metni, Havacılık Mühendislik ve Sertifikasyon Hizmetleri AŞ (TRACES)  resmi internet sitesi olan www.tracesaerospace.com  adresi üzerinden erişim sağlamanız halinde işlenen kişisel verilerinizi Anayasa’ya ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu’na (“KVKK”) uygun bir şekilde işlenmesi ve internet adresimize erişim sağlayan ziyaretçilerin haklarını hukuka uygun bir şekilde kullanabilmeleri üzere hazırlanmıştır.
“Kişisel Veri” 6698 sayılı Kişisel Verilerin Koruması Kanunu uyarınca kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türden bilgi olarak tanımlanmakta ve işbu aydınlatma metni kapsamında TRACES’in veri sorumlusu olarak işlediği kişisel verileri ifade etmektedir.

TRACES TARAFINDAN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLER

Genel İlkeler
 Kişisel veriler, TRACES tarafından aşağıda yer alan genel ilkeler doğrultusunda işlenecektir;
 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 • Doğru ve gerektiğinde güncel olma
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 • Mevzuatta öngörülen veya işlendiği amaç ile ölçülü süre kadar muhafaza edilme
İşlenecek Kişisel Veriler
TRACES resmi internet sitesi üzerinden iletişim kuran ziyaretçilerin isim, soy isim, cinsiyet, fotoğraf, T.C. kimlik numarası, pasaport numarası, uyruk bilgisi, e-posta adresi, telefon numarası gibi ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kişisel verileri, iş akdi kurulması veya işe yeterlilik sürecinde TRACES tarafından işlenmektedir.
 
Özel nitelikli kişisel veriler, sınırlı hallerde, TTRACES tarafından verilen hizmetlerin veya yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için zorunlu olduğu hallerde ilgili kişinin açık rızasını alarak işleyecektir. Bu gibi zorunlu hallerde açık rıza veren ilgili kişi, verdiği rızayı her zaman geri alma hakkına sahiptir.
Özel nitelikli kişisel verilerin dışında kalan kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. maddesi (a), (c), (ç), (e) ve (f) bentleri kapsamında işleniyor olup ilgili kişinin açık rızasına tabi değildir.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi
Kişisel Veriler, TRACES’a  iletilme şekline bağlı olarak fiziksel veya resmi internet sitemiz üzerinden toplanmaktadır. İnternet sitemiz üzerinden elektronik olarak toplanan Kişisel Veriler, teknolojik bir alt yapıyla güvenli bir şekilde işlenmekte ve saklanmaktadır.
 
Kişisel Verilerin İşlenme Sebebi Ve Konusu
TRACES tarafından;
 • İşbirliği ve proje sözleşmeleri, gizlilik sözleşmeleri, İş  Kanunu ve sair mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için gerekli kişisel veriler,
 • Mevzuatta yer alan değişimler hakkında her türlü bilgilerin müvekkillere ulaştırılmasıyla ilgili kişisel veriler,
 • Veri kaybı yaşanmasının önüne geçilmesi adına, kopyalama / yedekleme yapılması amacıyla kişisel veriler,
 • İşe alım sürecinde gerekli olan kişisel veriler,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, temel hak ve özgürlükleri ihlal etmeden, TRACES tarafından işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanmasi
Kişisel Veriler, mevzuatta belirtilen sürelerle sınırlı olarak güvenli bir şekilde saklanmaktadır. İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel veriler, işlenme amacı ortadan kalktığında (hukuken saklanması zorunlu olan haller dışında) veya talebiniz üzere derhal silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Kişisel Veri sahibi ilgili kişi, bu hakkını kullanmak amacıyla taleplerini internet sitesinde yer alan adresimize yazılı olarak veya info@tracesaerospace.com adresine e-posta ile iletebilir.

İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Veri sahibi olarak, işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak TRACES ile  iletişime geçerek, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi uyarınca;
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse bununla ilgili bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesini/yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin KVKK aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramaları halinde zararın tazmin edilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
haklarınız bulunmaktadır.
 
Bu hakların kullanımı için TRACES  ile internet sitesinde yer alan adres üzerinden yazılı şekilde veya  info@tracesaerospace.com üzerinden e-posta aracılığıyla iletişime geçmeniz gerekmektedir. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kullanılan haklar en kısa süre içerisinde (en geç 30 gün) sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılması TRACES’a ek maliyet oluşturacaksa, başvuruda bulunan ilgili kişiden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarife ücretler talep edilebilecektir.